รอบรู้เอทานอล / Blog

ข่าวสาร เรื่องน่ารู้ สาระดีๆ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเอทานอล(Ethanol)

การผลิตแอลกอฮอล์ (Alcohol)

กระบวนการผลิตแอลกอฮอล์(Alcohol) สามารถผลิตจากกระบวนการทางธรรมชาติ โดยการหมักและกลั่น และการสังเคราะห์ทางปิโตรเคมี(Petrochemical)

วัตถุดิบที่ใช้ผลิตแอลกอฮอล์

การผลิตแอลกอฮอล์สามารถใช้พืชหลายชนิดที่มีน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวอยู่ในโครงสร้างโมเลกุล มาผ่านกระบวนการเพื่อแปรรูปเพื่อผลิตเป็นแอลกอฮอล์

ความสำคัญของแอลกอฮอล์

ปัจจุบันแอลกอฮอล์ หรือ เอทิลแอลกอฮอล์(Ethyl Alcohol) หรือ เอทานอล(Ethanol) มีบทบาทสำคัญ และเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ในทุกด้าน