Pharmol 99.9 | ฟาร์มอล 99.9

ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.9% โดยปริมาตร ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ มีลักษณะเป็นของเหลว ใส ไม่มีสี คุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องตาม มอก.640-2553 เล่ม 1 เอทานอลใช้ทางเภสัชกรรม มอก.640-2553 เล่ม 2 เอทานอลใช้ทางอุตสาหกรรม ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม

  • ยาและเวชภัณฑ์
  • ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  • อาหารและเครื่องปรุงรส