Undenatured Alcohol 95%

Undenatured Alcohol 95% (B Grade Ethanol)

ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95% โดยปริมาตร ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ มีลักษณะเป็นของเหลว ใส ไม่มีสี และมีปริมาณสารเจือปนน้อย สอดคล้องตามมาตรฐาน มอก.640-2553 เล่ม 1 เอทานอลใช้ทางเภสัชกรรม มอก.640-2553 เล่ม 2 เอทานอลใช้ทางอุตสาหกรรม ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

Undenatured Alcohol 95% (B Grade Ethanol)
Undenatured Alcohol 95% (B Grade Ethanol)

 

แอล เพียว 95% (B Grade Ethanol) ผลิตภัณฑ์สำหรับ


ยาและเวชภัณฑ์
เครื่องสำอาง
อาหารและเครื่องปรุงรส
เครื่องดื่ม
ตัวทำละลายสำหรับใช้ในห้องแล็บ
เคมีภัณฑ์และอื่นๆ