Undenatured Alcohol 96%

Undenatured Alcohol 96% (Hydrous Ethanol)

ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 96% โดยปริมาตร ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ มีลักษณะเป็นของเหลว ใส ไม่มีสี และมีปริมาณสารเจือปนน้อย สอดคล้องตามมาตรฐาน มอก.640-2553 เล่ม 1 เอทานอลใช้ทางเภสัชกรรม มอก.640-2553 เล่ม 2 เอทานอลใช้ทางอุตสาหกรรม ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

Undenatured Alcohol 96% (Hydrous Ethanol)
Undenatured Alcohol 96% (Hydrous Ethanol)

 

แอล เพียว 96% (Hydrous Ethanol) ผลิตภัณฑ์สำหรับ


ยาและเวชภัณฑ์

เครื่องสำอาง

อาหารและเครื่องปรุงรส